eNotaras informacinės sistemos tikslai yra, automatizuojant notarų veiklos procesus, perkelti į elektroninę erdvę teikiamas notarų paslaugas, kurios būtų prieinamos fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, valstybei, savivaldybėms ir jų institucijoms, užtikrinti notarų teikiamų paslaugų prieinamumą ir patogumą klientams, unifikuoti (standartizuoti) notaro paslaugų teikimo procesą ir informacijos kaupimą bei saugojimą, elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia notarams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti.

eNotaras informacinę sistemą sudaro vidinis ir išorinis eNotaras informacinės sistemos portalai. Vidinis eNotaras informacinės sistemos portalas skirtas notarams, notarų atstovams, notarų padėjėjams ir darbuotojams, kuriame yra perkeltas į elektroninę erdvę tam tikrų notarinių paslaugų atlikimas, duomenų, reikalingų notarinių veiksmų atlikimui, gavimas per web servisus iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, notarinių dokumentų rengimas, atlikto notarinio veiksmo registravimas elektroniniame notariniame registre, dokumentų saugojimo elektroniniame archyve galimybės.

Išorinis eNotaras informacinės sistemos portalas skirtas notarų klientams, kuris skirtas sudaryti galimybes elektroninėje erdvėje notaro klientui pasirengti atlikti notarinį veiksmą. Pažymėtina, kad sudarytos galimybės notarinius veiksmus atlikti perkėlimo į el. erdvę 3 brandos lygiu, t.y. kai klientas paslaugos užsakymą, dokumentų pateikimą notarui gali atlikti el. būdu, tačiau rezultatą gauna atvykęs į notaro biurą. Klientas eNotaras informacinėje sistemoje gali pats peržiūrėti notarinio užsakymo eigą sistemoje. eNotaras informacinėje sistemoje įdiegtas kalendorius, kuriame klientas gali siūlyti notarui notarinio veiksmo atlikimo laiką, o notaras tą laiką gali patvirtinti, jeigu susitikimo laikas yra tinkamas. eNotaras informacinėje sistemoje įdiegta klientų susirašinėjimo su notaru per eNotaras sistemą funkcija, o taip pat dokumentų, reikalingų notariniam veiksmui atlikti, pateikimas notarui el. būdu.